Posted on 2nd februarie 2011No Responses
Protoiereul Alexandriei la un pas de a fi linsat la Buzescu
    

 SURSA: http://www.facebook.com/album.php?aid=31482&id=100000802880544

În urma scandalului din comuna
Buzescu,

 

Preotul Paul Iv?nescu se teme pentru via?a fiului s?u, preotul Drago?
Iv?nescu, mutat f?r? voie în parohia G?v?ne?ti

 

 

Tensiunile din parohia Buzescu,
dup? mutarea preotului Drago? Iv?nescu, la parohia G?v?ne?ti, sunt departe de a
se stinge. Dup? ce, miercuri, protoiereul Alexandriei, Iancu Militaru, a fost
la un pas de a fi lin?at de mul?ime, credincio?ii buze?teni amenin?? c? vor
boicota slujba de duminic? prin înconjurarea bisericii cu un lan? uman, dup? ce
preo?ii actuali vor intra în biseric?, pentru ca nimeni s? nu participe la
slujba de duminic?.

Situa?ia a degenerat urmare a
acuzelor ce au fost aduse preo?ilor Dan ?i Ciprian Mo?u, care l-ar fi b?tut ?i
alungat pe preotul Drago? Iv?nescu, spre a aduce o rud? de a lor ca înlocuitor.
Numai c? preotul Drago? era iubit în sat, ba chiar era continuatorul pe linie
preo?easc? a tat?lui s?u, Paul Iv?nescu, ce slujise pân? la pensie în biserica
din Buzescu.

Fiind o situa?ie ce Protoieria
Alexandria ar fi trebuit s? o gestioneze cu mai mult? abilitate, nu ne vom face
noi ap?r?torii celor dou? p?r?i, ci vom pune în oglind? declara?iile enoria?ilor,
preo?ilor implica?i ?i a unor autorit??i locale.

 

”Drago?, b?tut pentru c? a cerut reducerea taxelor ”

 

Incisivitatea ?i dorin?a de a
explica l-au adus al?turi de jurnali?ti pe consilierul local Alin Gogoi, care
ne-a declarat c? de?ine dovezi certe c? avem de a face cu o manipulare, ce
dateaz? de ani buni.

Nemul?umirea oamenilor vine de la
faptul c? ace?ti doi preo?i Mo?u, fra?i, au dovedit c? nu ?in la aceast?
comun?. Problema s-a acutizat atunci când în ?edin?a Consiliului parohial, din
preajma Cr?ciunului trecut, preotul Drago? Iv?nescu a cerut stoparea ?i
diminuarea taxelor biserice?ti, crescute excesiv de cei doi fra?i, m?sur?
supus? votului ?i aprobat? de consilieri. În acel moment, fra?ii Mo?u au adus
injurii greu de reprodus, chiar ?i de mine ca b?rbat, preotului Drago?.

Nu în aceea?i zi, dar din auzite,
am aflat c? cei doi fra?i Mo?u l-au b?tut în altar pe Drago? Iv?nescu, de fa??
fiind ?i cânt?re?ul bisericesc Ion B?trânu, care este ?i consilier local în
Buzescu, acesta p?r?sind în toiul b?t?ii incinta bisericii pentru a nu fi pus
s? depun? m?rturie.

În calitate de consilier local v?
spun c? t?cerea cânt?re?ului ?i consilierului local Ion B?trânu a fost
cump?rat?, prin intermediul fiului acestuia, c?ruia, în ?edin?a Consiliului
Local Buzescu, desf??urat? la finalul anului 2010, i s-a oferit, cu pretextul
înfiin??rii unei ferme agricolo, o suprafa?? însemnat? de teren în incinta
fostul CAP.

Mar?i dup? amiaz?, cu o zi
înainte de scandalul la care particip?m, cânt?re?ul Ion B?trânu a împr??tiat
prin sat xerocopii ale procesului verbal de predare-primire, încheiat între
preotul Drago? Iv?nescu ?i preotul Popa Sorin,
de la parohia G?v?ne?ti, contrasemnat de protoiereul Iancu Militaru, pentru a
se demonstra c? preotul Drago? a plecat de bun? voie, f?r? a fi for?at, ceea ce
nu este adev?rat. Mai mult, ieri s-a transmis zvonul c? vor veni masca?ii s?
alunge lumea care se va strânge la biseric?. Dup? cum vede?i, ?i asta a fost o
minciun?”, ne-a spus consilierul local Alin Gogoi.

 

”Nu am semnat de bun? voie”

 

Pe de alt? parte, protoiereul
Iancu Militaru, a încercat s? explice mul?imii furioase, adunat? în num?r mare,
miercuri diminea?a, în curtea bisericii din Buzescu, faptul c?:”P?rintele Drago?
Iv?nescu a fost transferat conform deciziei cu num?rul trei, începând cu 1
ianuarie 2011 , la parohia G?v?ne?ti. La biserica Buzescu, p?rintele Iv?nescu
era ”preot 3”, iar la G?v?ne?ti este preot paroh, deci a fost avansat în grad.
P?rintele a fost foarte mul?umit, neavând nimic de repro?at”.

În acest punct al discursului
protoiereului Militaru, mul?imea a început s? vocifereze, spunând c? ”a fost
for?at s? semneze”.

Acuza?ia a fost respins? de protoiereul
Alexandriei, cerând preotului Iv?nescu s? confirme c? nu au existat niciun fel
de ingerin?e în semnarea deciziei de mutare.

Numai c? preotul   Iv?nescu a avut o reac?ie contrar? a?tept?rii
protiereului, spunând c?:”Am fost for?at s? semnez. Ba chiar intimidat,
trezindu-m? cu decizia pus? sub nas, pentru a o semna”.

Acesta a fost semnalul care a
declan?at ceea ce avea s? urmeze, for?ându-l pe Iancu Militaru s? încerce
gestionarea situa?iei prin plecarea rapid? din fa?a mul?imii. Îns? cum singura
ie?ire era prin mul?ime, a încercat s? creeze un moment surpriz?, plecând
direct printre cei prezen?i, ap?rat doar de preotul Drago? Iv?nescu, care se
opunea mul?imii ca protoiereul s? nu fie lovit. Decizie gre?it?, pentr? c? mul?imea
la cople?it, iar dac? organele de poli?ie nu s-ar fi ivit la timp s?-l scoat?
din mâinile enoria?ilor, lucrurile ar fi degenerat.

În timp ce poli?ia îl proteja
spre al scoate din curtea bisericii pe protoiereul Alexandriei, mul?imea striga
tot felul de lucruri, pe care nimeni nu a dorit s? le infirme. Printre acestea:
”Unde este sta?ia de sonorizare , pentru care am dat 9 milioane de lei?” sau ”De
ce a?i adus ace?ti doi fra?i preo?i la Buzescu, tocmai de la Botoroaga? Au fost
izgoni?i de acolo?” ori ”Preotul Drago? nu are nici biciclet?, iar cei doi preo?i
ho?i au Tuareg-uri”.

 

”M-au b?tut cu pumnii ?i picioarele în altar”

 

Drago?
Iv?nescu a dorit s? fac? unele preciz?ri în privin?a situa?iei create:”În data
de 13 ianuarie 2011 am fost chemat de p?rintele protoiereu Iancu Militaru pentru
a m? în?tiin?a c? am fost transferat din func?ia de preot al parohiei Buzescu
în parohia G?v?ne?ti, comuna Vit?ne?ti. Motivul se întemeiaz? pe a?a zisele
certuri dintre mine ?i preo?ii Ciprian Mo?u ?i Dan Mo?u, aducând în scris
m?rturii mincinoase pentru a fi pedepsit, de?i adev?ra?ii vinova?i erau chiar
ei. Nu le conveneau de mine pentru c? ?tiam anumite nereguli în administra?ia
parohiei, putând prezenta probe în acest sens. Am fost condamnat în lips?, P.S.
Galaction Stâng?, Episcop al Alexandriei ?i Teleormanului, a fost dezinformat.
Eu nu am f?cut cerere, nici în scris, nici verbal?, pentru a fi transferat, ?i
nici nu s-a f?cut o anchet? pe situa?ia respectiv?. Faptul c? am semnat aceste
documente, a fost semn de supunere. P?rintele protoiereu m-a intimidat cu
declara?ia clasic? ”Mortul nu se mai întoarce de la groap?”. Dezmint declara?ia
prea cucernicului p?rinte protoiereu, Iancu Militaru, prin care mi-am exprimat
dorin?a de a fi singur la o parohie. Dezmint ?i declara?ia p?rintelui paroh
Ciprian Mo?u c? a? fi plecat de bun? voie. Sunt nemul?umit pentru pedeapsa
primit?. Solicit organelor de drept s? verifice c? fra?ii Mo?u au dou? locuri
de munc? cu norm? întreag?, având c?r?ile de munc? la liceele din Alexandria,
fapt care, dac? se dovede?te, încalc? Codul Muncii .

În ziua
de 10 aprilie 2009, orele 10.15, dup? Sfântul maslu, preotul Ciprian Mo?u ?i
Dan Mo?u m-au b?tut cu pumnii ?i picioarele în Sfântul altar, în fa?a sfintei
mese ?i în spatele sfintei cruci, fiind de fa?? ?i cânt?re?ul  Ion B?trânu, care a ie?it afar? f?r? s?
intervin? în vreun fel. Am ?i certificat medico-legal în acest sens”.

 

 

”Mi-au b?tut copilul, iar aici nu-l mai las, c? îl omoar?”

 

Am reu?it s? st?m de vorb? ?i cu
tat?l preotului implicat în acest scandal, Paul Iv?nescu, care încerca s? spun?
mul?imii c? mai r?u îi face lui Drago?, pe care se pare c? P.S. Galaction îl va
caterisi: ”?i în preo?ie este ca în armat?. Întâi te supui ordinelor, apoi
raportezi. Copilul meu nu a fost mutat de bun? voie de aici. Au fost anumite
situa?ii conflictuale care au dus la aceast? decizie. Mutarea fiului meu vine
tocmai pe fondul aplan?rii acestor certuri. Este adev?rat c? b?iatul meu a fost
b?tut în altar, dar nu am raportat. Am t?cut ca un miel la t?iere. A?a cum
Iisus a fost r?stignit pentru m?rturii mincinoase, la fel ?i fiul meu, tot
pentru m?rturii mincinoase. Chiar ?i dac? se va reveni s? fie mutat în comuna
Buzescu, nu-l mai las eu, pentru c? va fi nevoit chiar el s? cear? urgent
transferul în alt? parte. Pentru c? aici nu se poate tr?i cu cei doi preo?i Mo?u.
Sunt oameni înr?i?i.

Eu sunt de acord pentru plecare,
altfel îmi omoar? copilul. Face o congestie cerebral? ?i gata, se termin?
totul”.

 

”Preotul Drago? Iv?nescu tr?ie?te în preacurvie ?i este b?t?u?”

 

 

Acuzele aduse fra?ilor Mo?u au
venit din partea mul?imii, a preotului Drago? Iv?nescu ?i a tat?lui acestuia.
Cei doi fra?i nu au fost de fa?? s? se apere, mai mult, existând voci care
afirm? – f?r? ca autorul articolului s? gireze afirma?ia, ci doar s? consemneze
– c? în noaptea de dinaitea acestei r?zmeri?e publice din curtea bisericii fra?ii
Mo?u, plus o persoan? din administra?ia public? local?, ar fi participat la o
agap? în comuna Peretu, la o persoan? cunoscut? în spa?iul public jude?ean, dar
pe care nu o men?ion?m, nefiind implicat? în situa?ie, a?a cum este ?i cazul
persoanei din administra?ia local?.

Demersul nostru de impar?ialitate
?i-a atins scopul, când la desele încerc?ri de a da unul din cei doi fra?i Mo?u,
ne-a r?spuns preotul Ciprian, care v?dit contrariat de ceea ce se spune a f?cut
urm?toarele preciz?ri:”Acuzele sunt absolut nefondate. P?rintele Drago? are ni?te
probleme de comportament total deviante, foarte grave. Eu l-am sc?pat s? nu ia
b?taie, într-o situa?ie pe care nu vreau s? o relatez. S? ?ti?i c? acesta
a  vrut s?-?i bat? profesorul de la
Seminarul din Turnu M?gurele, profesor care ast?zi este inspector cu religia.
Tot p?rintele Drago? este ?i cel ce ?i-a b?tut un coleg de seminar, este vorba
de secretarul Protoieriei Ro?iorii de Vede. Nu mai spun ce b?taie mânca de la
el fosta lui so?ie, pentru c? s-a desp?r?it”.

 

”Romilor le este fric? de preotul Drago? s? nu se ia de nevestele lor”

 

Chiar dac? i-am spus preotului
Ciprian Mo?u c? aceast? convorbire este înregistrat?, acesta a
continuat:”Preotul Drago? tr?ie?te în preacurvie, la care se adaug? ?i alte
fapte anormale. Dar s? ?ti?i c? eu nu am ?inut cont de aceste lucruri,
încercând s? am o conduit? corect? fa?? de p?rintele Drago?. Dumnealui i-a
intoxicat pe cei din comun?, dar nu are coeren?? în ceea ce spune, fiindc?
totul este o mare minciun?. S? ?ti?i c? este ?i o implicare politic? la mijloc.
Am aflat, printr-o m?rturisire a unui jurnalist, c? tot ceea ce s-a întâmplat
aici ?i televizat pe posturile na?ionale a fost pl?tit. Ca ?i ast?zi (n.a. miercuri,
19 ianuarie), duminica trecut? s-au adunat oameni care nu au nici în clin, nici
în mânec?, cu sfânta biseric?, dar în schimb protesteaz?, judecând pe preo?ii
dumnealor.

S?  ?ti?i c? mul?i credincio?i din Partida
Romilor sunt nemul?umi?i c? dumnealui este nec?s?torit. Ace?tia, fiind mai mult
pleca?i prin ?ar?, se tem c? preotul Drago? ar putea s? se ating? de so?iile
lor, r?mase singure acas?.

Avem dovezi certe c? preotul
Drago? a fost în parohie s? instige lumea. Ce nu se ?tie este c? nu-mi st? mie
în putin?? s? îl mut pe Drago? Iv?nescu, aceast? putere având-o superiorii no?tri.
Dar scopul nedeclarat al preotului Drago? este cunoscut de to?i, acela de a ne
for?a, pe mine ?i fratele meu, s? p?r?sim aceast? biseric?”.

 

”Ne-a luat banii ?i nu ne l?sa nici la wc-eu”

 

Ar fi fost nefiresc s? nu punem
în aceast? ecua?ie nefireasc? pentru orice credincios ?i afirma?iile publice
ale celor prezen?i la acest eveniment.

Localnicul Toma Mohorea clama în
fa?a mul?imii ideea c? a lucrat împreun? cu fiul ?i ginerele s?u la renovarea
apartamentului din Alexandria al preotului Ciprian Mo?u, fiind trata?i injust:”Ne-a
oprit cu japca 25 de milioane de lei vechi din munca noastr?. Am avut paznic
lâng? noi pe so?ia preotului, ca s? ne verifice la tot ce facem. Nu ne-a dat
niciun pahar de ap?, nici m?car un colac s? mânc?m, aducându-ne tot de acas?.
Ne rugam de vecini s? ne lase la wc-eu, c? acolo  nu aveam voie”.

 

”Drago? ?i-a prins nevasta în pat cu popa Adrian”

 

Legat de scandalul desp?r?irii de
so?ie, Elisabeta Mih?il? consider? c? Drago? Iv?nescu nu ar avea nicio vin?,
deoarece:”l-am v?zut când cump?ra în Penny s? duc? la copii, la |Turnu
M?gurele, unde este stabilit? acum fosta so?ie cu copiii, spunându-mi c? i se
rupe sufletul de ei, dar dac? a?a a dus-o capul pe ea. Chiar ?i socrii îl
iubesc(…) Eu nu ?tiu cum a fost, dar se auzise c? a prins-o cu popa Adrian Culic?. Pe care l-a dat afar? de la biseric?, a?a c?
zic c? a fost adev?rat. Acum s?racul Drago? a r?mas ?i f?r? nevast?, singur,
iar dac? a luat-o pe fata asta de acum au t?b?rât pe el de ce s-a însurat cu
ea. Fata asta a încercat s?-?i ?in? familia, pentru c? nu f?cea copii, înfiind
un copil, numai s?-?i ?in? b?rbatul aproape, dar nu s-a putut, c? ?la a plecat
cu fata în Spania. Acum au c??unat pe el, ?i nu ?tim de ce. C? nu a spart casa
nim?nui, a?a cum i s-a întâmplat lui. A l?sat s?racul ?i tonul mai jos la
slujb?, c? s?riser? pe el ceilal?i popi c? îi acoper? cu vocea. A?a c? popa
Ciprian s-a unit cu fratele s?u s?-l termine. Nu este bine doi fra?i la un loc.
Eu nu am nimic cu cei doi fra?i, dar îmi este mil? de popa Drago?, c? tare bun
era ?i nu putea s? nu te ajute dac? îl rugai ceva”.

Un lucru ni s-a confirmat, tot du?i
de localnici, ?i anume faptul c? în casa parohial? fra?ii Mo?u locuiesc în
camerele spa?ioase din fa??, iar Drago? Iv?nescu avea la dispozi?ie un fel de
co?are, unde po?i intra doar îndoindu-te din mijloc.

Celelalte
acuze, privind sumele cerute pentru hramul bisericii, taxele de 1.700 000 de
lei, b?gatul mâinii în buzunar pentru a se controla dac? persoana ce a invocat
lipsa banilor chiar spunea adev?rul, faptul c? au dou? servicii cu norm?
întreag?, la ?coal? ?i la biseric?, c? ?i-au adus o rud? care s? îl înlocuiasc?
pe Drago? Iv?nescu ori c? li se preg?te?te ?i lor sanc?iuni, numai preo?ii
Ciprian Mo?u ?i Dan Mo?u le vor putea explica enoria?ilor ?i superiorilor, dac?
într-adev?r se confirm?.

Pân? la
proba contrarie, r?mâne acest scandal care nu face cinste nim?nui, mai ales unui
slujitor al Domnului.

SURSA: http://www.facebook.com/album.php?aid=31482&id=100000802880544

Comments
Flash MP3 Player JW

    Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X